Par. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego nieruchomości.gpkacelaria.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez GP Kancelaria Radców Prawnych Strzelec-Gwóźdź spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Starowiślna 80/5, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000570612, REGON 362217727, NIP 6762491695, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@gpkancelaria.pl,  telefonicznie oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej nieruchomości.gpkancelaria.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 7. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług mogą określać dodatkowe regulaminy.

Par. 2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  • Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie nieruchomości.gpkacelaria.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
  • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
  • Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub oświadczenie woli przyjęcia oferty Usługodawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wykonania usług w zakresie wybranego przez Użytkownika Pakietu;

 

 • Pakiet – zestaw odpłatnych Usług zgodnie z treścią Pakietu wskazanego w Serwisie, obejmujący w szczególności weryfikację księgi wieczystej wskazanej przez Użytkownika, weryfikację wiarygodności dewelopera, oraz inne Usługi, wskazane w opisie danego Pakietu w niniejszym Regulaminie;  

 

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Prawnik – radca prawny w rozumieniu Ustawy o radcach prawnych lub adwokat w rozumieniu Ustawy Prawo o adwokaturze lub aplikant radcowski lub adwokacji działający w imieniu lub na rzecz Usługodawcy;
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług;
 • Ustawa o radcach prawnych – ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. 1982 nr 19 poz. 145);
 • Ustawa Prawo o Adwokaturze – ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 nr 16 poz. 124);
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument.

Par. 3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

Par. 4. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Umowy obejmujące Usługi świadczone w ramach Serwisu są zawierane na czas określony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę lub rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami poniżej.
 3. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne, polegające na możliwości przeglądania Serwisu przez Użytkowników, jak również przesyłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Usługi świadczone w ramach poszczególnych Pakietów prezentowanych w Serwisie są świadczone odpłatnie. W zakres poszczególnych Pakietów wchodzą następujące Usługi:

Pakiet Start/Start –  Usługi obejmująją weryfikację elektronicznej księgi wieczystej 1 (jednej) wskazanej przez Użytkownika nieruchomości oraz sprawdzenie wiarygodności dewelopera, na które składa się analiza opinii o danym deweloperze pojawiających się w publicznie dostępnych źródłach sieci Internet;

 

Pakiet Umowa/Umowa – Usługi obejmują analizę 1 (jednej) wskazanej przez Użytkownika spośród następujących umów: umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej albo umowy przenoszącej własności, naniesienie w umowie propozycji zmian zapisów niekorzystnych dla Użytkownika oraz dodanie propozycji dodatkowych zapisów chroniących Użytkownika. Analiza umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje również sprawdzenie jej zgodności i spójności z zapisami poprzedzającej jej umowy, rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej, jednak bez nanoszenia w niej zmian, dodatkowych zapisów czy jakichkolwiek uwag;

 

Pakiet Dokumentacja/Dokumentacja – Usługi obejmują analizę 1 (jednej) wskazanej przez Użytkownika spośród następujących umów: umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej albo umowy przenoszącej własności wraz z przekazanymi przez Użytkownikami wraz z umową załącznikami, naniesienie w umowie propozycji zmian zapisów niekorzystnych dla Użytkownika oraz dodanie propozycji dodatkowych zapisów chroniących Użytkownika. Analiza umowy, o której mowa powyżej obejmuje również sprawdzenie jej zgodności i spójności z zapisami poprzedzającej jej umowy, rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej, jednak bez nanoszenia w niej zmian, dodatkowych zapisów czy jakichkolwiek uwag. Pakiet Dokumentacja zawiera również analizę 1 (jednej) elektronicznej księgi wieczystej nieruchomości wskazanej przez Użytkownika;

 

Pakiet Kompleksowo/Kompleksowo – Usługi obejmują analizę 1 (jednej) wskazanej przez Użytkownika spośród następujących umów: umowy rezerwacyjnej, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej albo umowy przenoszącej własności wraz z przekazanymi przez Użytkownikami wraz z umową załącznikami, naniesienie w umowie propozycji zmian zapisów niekorzystnych dla Użytkownika oraz dodanie propozycji dodatkowych zapisów chroniących Użytkownika. Analiza umowy, o której mowa powyżej obejmuje również sprawdzenie jej zgodności i spójności z zapisami poprzedzającej jej umowy, rezerwacyjnej, przedwstępnej lub deweloperskiej, jednak bez nanoszenia w niej zmian, dodatkowych zapisów czy jakichkolwiek uwag. Pakiet Dokumentacja zawiera również analizę 1 (jednej) elektronicznej księgi wieczystej wskazanej przez Użytkownika, analizę prawną dewelopera obejmującą sprawdzenie dostępnych elektronicznych rejestrów przedsiębiorców oraz prospektu informacyjnego oraz 1 (jedną) trwającą do 60-minut konsultację e-mailową lub telefoniczną dotyczącą formalności związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości.

 1. Weryfikacja wiarygodności dewelopera oraz analiza stanu prawnego dewelopera dostępne, o których mowa powyżej realizowane są wyłącznie w przypadku transakcji zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym.
 2. Czynności takie jak uczestnictwo Usługodawcy w jakichkolwiek czynnościach, w tym u notariusza, w organach, sądach, instytucjach czy też u Użytkownika nie są elementami żadnego z w/w/ Pakietów. Pakiety nie obejmują również stworzenia umowy, stworzenia jakichkolwiek dokumentów czy analiz w formie papierowej, czy też osobistych konsultacji. Usługi takie i inne mogą być przedmiotem indywidualnej wyceny, a w celu uzyskania oferty, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą, w sposób wskazany w § 1 powyżej.

Par. 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o możliwości Zamówienia Pakietu stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie złożone poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 4. W przypadku otrzymania informacji niekompletnych, niepełnych lub niewystarczających do wykonania Usługi, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres lub telefonicznie.
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy.
 6. Usługodawca w stosunku do Przedsiębiorców zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 7. Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 9. Usługodawca informuje, że w przypadku Pakietów w ramach, których Usługi świadczone są według indywidualnych wytycznych Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, prawo do odstąpienia od Umowy, zgodnie z Ustawą  o prawach Konsumenta nie przysługuje.

Par. 6 PŁATNOŚCI I WYKONANIE USŁUGI

 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.
 2. Użytkownik dokonuje płatności za Zamówienie z góry, za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Usługodawcy. Operatorem płatności elektronicznej, w tym kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Przedsiębiorców Usługodawca może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty.
 4. Usługodawca na stronach Serwisu, w opisie Usługi informuje o terminie realizacji Zamówienia.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług w ramach Zamówionego przez Użytkownika Pakietu pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu przez agenta rozliczeniowego płatności oraz po uzyskaniu od Użytkownika informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej na adres mailowy Użytkownika wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.
 7. Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć Usługodawcy kompletne i prawidłowe materiały, opisy, dane oraz inne informacje niezbędne do należytego wykonania Usługi. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem Usługi do czasu przekazania przez Użytkownika wymaganych informacji czy dokumentów na żądanie Usługodawcy.
 8. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w Ustawie o radcach prawnych oraz Ustawie Prawo o Adwokaturze, a także w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Usługodawca realizuje Usługi w ramach Zamówionego Pakietu w ciągu 3-5 Dni roboczych, przy czym w terminie tym przesyłana jest Użytkownikowi, w zależności od Zamówionego Pakietu pierwsza wersja analizy umowy, analiza księgi wieczystej lub analiza dotycząca wiarygodności lub stanu prawnego dewelopera.
 10. Użytkownik może uzgodnić z Usługodawcą indywidualnie inny termin realizacji Usług.
 11. Termin liczony jest w Dniach roboczych, przy czym do terminu realizacji Usługi nie wlicza się czasu w którym Usługodawca oczekuje od Użytkownika na informacje, dokumenty lub jakiekolwiek dane niezbędne do realizacji Usług, jak również czasu w którym Użytkownik dokonuje weryfikacji przedstawionej przez Usługodawcę analizy, opinii dokumentu czy innej odpowiedzi.
 12. Analizy, opinie oraz wszelkie odpowiedzi udzielane w ramach Zamówionego Pakietu Usług są realizowane na podstawie powszechnie obowiązujących w momencie udzielania odpowiedzi przepisów prawa polskiego oraz informacji przekazanych przez Użytkownika, w języku polskim i nie obejmują kwestii dotyczących prawa podatkowego, celnego, karnoskarbowego, ubezpieczeniowego, karnego, wykroczeń oraz prawa obecnego.    
 13. Analizy, opinie, odpowiedzi oraz wszelkie dokumenty sporządzane przez Usługodawcę w ramach Zamówionego Pakietu Usług są przekazywane Użytkownikowi za wiadomości elektronicznej, na adres e-mailowy wskazany przez niego podczas składania Zamówienia. W ten sam sposób odbywają się wszelkie ustalenia oraz konsultacje związane z realizacją Usług, przy czym Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem również telefonicznie, na podany przez niego w Zamówieniu numer telefonu.
 14. Użytkownik ma możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag oraz zapytań do przesłanych przez Usługodawcę w ramach Pakietów analiz, opinii czy odpowiedzi, w granicach Zamówionej usługi, jak również analizowanej umowy, księgi wieczystej czy też opinii dotyczącej dewelopera. Uwagi oraz zapytania powinny być zgłaszane w drodze wiadomości e-mail. Usługodawca ustosunkuje się do uwag czy zapytań Użytkownika, nie później niż w ciągu 3-5 Dni roboczych.
 15. W przypadku Zamówień złożonych przez Przedsiębiorców, Usługodawca ma możliwość w ciągu 4 Dni roboczych od złożenia przez Przedsiębiorcę Zamówienia oraz przesłania niezbędnych informacji, danych i dokumentów, odstąpić od Umowy i przedstawić Przedsiębiorcy nową ofertę w zakresie realizowanych przez niego Usług.

Par. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usług.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji, danych oraz wszelkich materiałów mających wpływ na wykonanie Usług.
 6. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji, analiz oraz innych treści otrzymanych w ramach Zamówionego Pakietu jedynie w ramach własnego użytku zgodnie z Regulaminem przez czas nieokreślony. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 7. Usługodawca względem Przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności popełnienia błędów formalnych, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury VAT.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie przez Usługodawcę faktu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz umieszczenia go wraz z jego logotypem na swojej liście referencyjnej, jak również na stronie internetowej Usługodawcy.
 9. Użytkownik będący Przedsiębiorcą Zamawiający Pakiet w Serwisie, samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do  celów prowadzonej przez Usługodawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Usługodawcy, w tym w Serwisie.

Par. 8 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: GP Kancelaria Radców Prawnych Strzelec-Gwóźdź spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Starowiślna 80/5, Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w §1.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Par. 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej w Serwisie.
Par. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługi Zamówione przez Konsumentów przed wejściem w życie zmian będą świadczone na dotychczasowych zasadach.